ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN1. Algemeenheden


1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang zelfs op de algemene en bijzondere aankoopsvoorwaarden van onze klanten.
1.2. Onze offertes en bestekken moeten steeds verstaan worden zonder verbintenis, zelfs in geval van optie.
1.3. De afgevaardigden en/of agenten van de b.v.b.a. E.T.C. zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan in naam van de b.v.b.a. De bestellingen die hun overgemaakt worden, verbinden de b.v.b.a. na schriftelijke bevestiging van onze bestellingen.

2. Prijzen


2.1. De prijzen die wij in rekening brengen zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van de levering. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden.
2.2. Onze prijzen zijn geldig vertrek vanaf onze werkhuizen of magazijnen, verpakking, vracht, taksen en onkosten niet inbegrepen.
2.3. De minimum facturatiewaarde bedraagt 37,18 euro. Voor iedere bestelling onder dit bedrag zal een toeslag van 12,39 euro aangerekend worden. Deze bepaling is niet van toepassing bij afhaling in ons magazijn, in geval van grote contante betaling.
2.4. In geval van weigering van een bestek zullen onze studie- en onderzoekskosten gefactureerd worden op basis van de werkelijk gepresteerde tijd, vermeerderd met de BTW.

3. Eigendomsvoorbehoud


3.1. De goederen of apparaten blijven onze uitsluitende eigendom tot gehele betaling van de prijs.
3.2. De koper is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan goederen die, op grond van voorafgaande bepaling, nog onze eigendom zouden zijn.

4. Termijnen


De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een aanwijzend karakter. Het niet navolgen van de termijn bepaald in de offerte en/of de orderbevestiging, kan geen vernietiging van bestelling of geen vordering van schadevergoeding met zich mee brengen.

5. Levering en vervoer


5.1. Behoudens bijzondere overeenkomst, worden onze goederen steeds in ons magazijn of onze werkplaats voor de verzending of afhaling goedgekeurd en aanvaard. Alle kosten voor de kwalitatieve aanvaarding door buitenstaande organismen zijn ten laste van de klant.
5.2. De goederen reizen op risico en gevaar van de klant of de bestemming zelfs in geval van bijzondere voorwaarden zoals “levering franco” “FOB” “CIF” en vervoer en/montage door onze zorgen.
5.3. Indien de verzending of de afhaling om een reden, onafhankelijk van onze wil, vertraagd wordt, zullen de goederen indien nodig, op kosten en risico van de klant gestapeld en bewaard worden.

6. Betalingsvoorwaarden


6.1. Onze facturen zijn betaalbaar contant of op de vervaldag op onze rekening gestort, hetzij dertig dagen datum van de factuur. Al onze facturen voor herstellingen zijn, bij de terbeschikkingstelling contant betaalbaar.
6.2. Indien de betaling niet op de vervaldatum geschiedt zal de verschuldigde som, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 10% opbrengen en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 124 euro, en een maximum van 1860 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
6.4. De wissels brengen hieraan geen enkele afwijking en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.
6.5. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum zal de klant alleen waren ontvangen tegen rembours.

7. Waarborgen


7.1. Onze waarborg tijdens de bij voorbaat en schriftelijk overeengekomen termijnen, beperkt zich tot het gratis herstellen in onze werkplaatsen of tot het eenvoudig vervangen van het materiaal dat vooraf door ons als defect erkend werd. Onze waarborg dekt dus niet de vervoerskosten, noch de verplaatsingskosten of werkuren van ons personeel. De waarborg kan, zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn, niet ingeroepen worden indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder onze vooraf- gaande schriftelijke toestemming of indien het verkeerd gebruikt werd.
7.2. De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van normale inwerkingstelling en gebruik. Hij zal niet toepasselijk zijn op de apparaten of de onderdelen die niet door de b.v.b.a. ETC, geleverd werden. De b.v.b.a. ETC, zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door het gebruik van de apparaten.

8. Klachten


8.1. De klachten en twisten komen alleen in aanmerking wanneer ze schriftelijk door aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gedaan worden ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen aan het door de klant opgegeven adres.
8.2. De klachten en twisten in verband met de inhoud van de factuur moeten schriftelijk geformuleerd worden, binnen acht dagen van de datum van de factuur.
8.3. De terugzendingen worden enkel aanvaard indien ze het voorwerp uitgemaakt hebben van een voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege en indien ze franco aankomen.
8.4. Het indienen van een klacht door de koper mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldatum stopzetten of vertragen.

9. Bevoegdheid


In geval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk of het Vredegerecht te Izegem bevoegd zijn.